Best approach I could find if you don't want any additional libs for this transformation.

function slugify(string) {
const a = 'àáâäæãåāăąçćčđďèéêëēėęěğǵḧîïíīįìłḿñńǹňôöòóœøōõőṕŕřßśšşșťțûüùúūǘůűųẃẍÿýžźż·/_,:;'
const b = 'aaaaaaaaaacccddeeeeeeeegghiiiiiilmnnnnoooooooooprrsssssttuuuuuuuuuwxyyzzz------'
const p = new RegExp(a.split('').join('|'), 'g')

return string.toString().toLowerCase()
.replace(/\s+/g, '-') // Replace spaces with -
.replace(p, c => b.charAt(a.indexOf(c))) // Replace special characters
.replace(/&/g, '-and-') // Replace & with 'and'
.replace(/[^\w\-]+/g, '') // Remove all non-word characters
.replace(/\-\-+/g, '-') // Replace multiple - with single -
.replace(/^-+/, '') // Trim - from start of text
.replace(/-+$/, '') // Trim - from end of text
}